Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V diagnostickom procese sú dve línie:

  1. Psychologická diagnostika – patrí sem posúdenie základného vývinu jedinca so zrakovým postihnutím, diagnostikovanie detí pred nástupom na povinné predprimárne vzdelávanie, diagnostikovanie detí pred nástupom na primárne vzdelávanie (školská zrelosť), diagnostikovanie rozumových schopností žiakov, diagnostika osobnosti.
  2. Špeciálnopedagogická diagnostika - ide o tyflopedickú diagnostiku so zameraním na vyšetrenie funkčného zraku, na zvládanie školských zručností, na samostatnosť v priestorovej orientácii a sebaobsluhe a posúdenie špecifických vývinových porúch učenia. Súčasťou diagnostiky je tiež využívanie kompenzačných a reedukačných pomôcok.