Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V októbri 1987 vznikla na dobrovoľnej báze tyflopedická poradňa pri Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči. Pôsobili v nej zamestnanci školy - školská psychologička, učiteľky materskej školy a sociálna pracovníčka. Jej vznik bol podmienený naliehavými požiadavkami z praxe.

Dňa 1. septembra 1991 bola táto poradňa oficiálne zaradená do siete školských zariadení pod  názvom Špeciálnopedagogická poradňa pri Základnej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči. Od svojho začiatku sa orientovala na poradenstvo pre rodiny , v ktorých boli deti so zrakovým postihnutím a to od ranného veku.

V roku 1992 sa jedna z pracovníčok poradne dostala na ročný študijný pobyt do USA a po svojom návrate založila prvé Centrum pre rozvoj zraku  na Slovensku. Začala s diagnostikovaním a opisovaním funkčného zraku detí a žiakov a radila učiteľom, ako s týmito poznatkami pracovať. O niekoľko rokov neskôr vďaka pobytu iných pracovníčok v Holandsku vznikla takzvaná „čierna miestnosť“ zameraná na stimuláciu zraku.

Odborníci z USA a Holandska chodili na Slovensko a učili nás ako rozvíjať u nevidiacich a slabozrakých detí ďalšie zručnosti: priestorovú orientáciu, sebaobsluhu, sociálnu adaptáciu, komunikačné zručnosti či senzomotorickú integráciu.

V novembri 2003 bol Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva schválený projekt MATRA - „Skvalitňovanie podporovaného –integrovaného vzdelávania detí so zrakovým postihnutím v bežných základných školách v SR“,  podporovaný slovenským ministerstvom školstva. Jedným z výsledkov projektu bola zmena vyhlášky o poradenských zariadeniach, do ktorej sa dostali pojmy „zdrojové centrum“ a „terénny špeciálny pedagóg“.

Naša poradňa dostala súhlas pracovať ako zdrojové centrum v roku 2009.

V roku 2010 sa škola pretransformovala na Spojenú školu internátnu a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva sa stalo jej pevnou súčasťou. Na aute získanom od sponzorov pracovníci chodili po celom Slovensku a radili v rodinách, škôlkach aj školách ako pomáhať deťom a žiakom so zrakovým postihnutím. Organizovali kurzy pre rodičov aj pedagógov, výstavy kompenzačných pomôcok, vydávali metodické materiály. Aktívne sa zapojili do  projektov VÚPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov  v školskom prostredí a Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. V prvom spomínanom projekte bola vytvorená publikácia Metodicko - informačný materiál pre žiakov so zrakovým postihnutím a ich uplatnenie sa na trhu práce, počas práce v druhom projekte vznikol Obsahový štandard pre prácu so zrakovo postihnutými deťmi a žiakmi.

Poradňa bola Okresným úradom v Prešove odborom školstva poverená metodickým usmerňovaním ostatných CŠPP v Prešovskom kraji.

 

Súčasný stav

          Od 1.1.2023 sa centrum osamostatnilo a pretrasformovalo na Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím. Má 13 zamestnancov, z toho je 5 špeciálnych pedagógov, 2 psychologičky, 1 oftalmológ, 1 oftalmopéd a 1 rehabilitačný pracovník.

          Presťahovalo sa do samostatného krídla budovy, kde sú lepšie podmienky pre prácu.

          V zmysle zákona 245/2008 Z.z. školského zákona a vyhlášky č.24/2022 o poradenských zariadeniach je ŠCPP školským zariadením poskytujúcim komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, deťom od narodenia, žiakom a študentom až po ukončenie prípravy na povolanie a poradenské služby ich rodičom a zákonným zástupcom, školám, školským zariadeniam a iným inštitúciám podieľajúcim sa na ich výchove a vzdelávaní.