Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Regionálny úrad školskej správy v Prešove vyhlasuje dňom 22. marca 2023, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z. „)

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa školského zariadenia:

 1. Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre detí a žiakov so zrakovým postihnutím, Námestie Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča,

 

 1. Centrum poradenstva a prevencie, Ružová ulica 91/1, 054 01 Levoča,

 

 1. Centrum poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2, 058 01 Poprad,

 

 1. Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 4, 066 01 Humenné,

 

 1. Centrum poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, 085 01 Bardejov.

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho odborného zamestnanca

podľa § 9  ods. 1 písm. a), b), c) a d), v súlade s § 39 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“):

 

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec,
 • podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca § 39 ods. 3 písm. a) zákona,
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • potvrdenie o dĺžke odbornej činnosti presahujúcej najmenej päť rokov odbornej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003
 1. z.,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 38/2019 Z. z. o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť v termíne do 11. apríla 2023 do 12,00 hod. na adresu:

Regionálny úrad školskej správy v Prešove, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – CPP (uviesť aj adresu CPP) – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti o účasť vo výberovom konaní zaslané po termíne nebudú zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. na prezentačnej pečiatke Regionálneho úradu školskej správy v Prešove. Prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude písomne oznámený termín a miesto konania výberového konania.

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.russ-po.sk/.

 

Platové podmienky:

 • určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                                           RNDr. Bc. Mária Takáčová

                                                                                           riaditeľka Regionálneho úradu